Zona u Podhumu i Dražicama opet je samo jedan, vrlo mali dio onoga što pripremamo za naše mještane, kao i za investitore iz drugih sredina. Kako bismo postali prepoznatljivi kao mjesto konstantnih poslovnih uspjeha, važno je prenamijeniti svu potrebnu dokumentaciju. To uključuje urbanističke planove zajedno sa sređivanjem katastra i ostalih sličnih, a nužno potrebnih zahvata. Bez urednih „papira“ nema kontinuiranog i snažnog razvitka našega gospodarstva. Kako bismo ga pokrenuli, nužno ga je ponovo urediti na način koji će zadovoljiti sve njegove dionike.